Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

In afwijking hiervan bedraagt bij een overeenkomst voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het bezit in ontvangst heeft genomen. de eerste goederen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bierothek Marketplace GmbH, An der Spinnerei 3, 96047 Bamberg, Duitsland, Tel.: 0800243768435, E-mail: info@bierothek.de) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de per post of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

U kunt het modelherroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website Sample_Widerrufsformular.pdf . Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.


Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Tenzij anders overeengekomen, bestaat er geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een specifieke datum of periode voor de levering is vastgelegd. Hierdoor is een herroepingsrecht ook uitgesloten voor overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop van kaartjes voor geplande vrijetijdsevenementen.


Einde van de intrekking.

Klantenservice

Ons klantenserviceteam staat op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur klaar voor het beantwoorden van vragen, klachten en bezwaren.

Telefoon: +49-951-3017 8389
Fax: +49-951-3017 9009
E-mail: info@bierothek.de

beschikbaar.

;